نمایش 55–72 از 160 نتیجه

نمایش 9 24 36

سه راه ماده

برای گرفتن انشعاب از رایزر به لوله پلی اتیلن از سه راه ماده استفاده میشود که در دو جهت راست و چپ به لوله و از قسمت ناف بصورت توپیچ متصل میشود.

زانو ماده

جهت اتصال رزوه بیرونی به زاویه قائم از زانو ماده پلی اتیلن استفاده میشود.

اتصال نر

برای متصل کردن قطعات رزوه ای پلی اتیلن به لوله های پلی اتیلن از اتصالات نر استفاده میشود. اتصال نر دارای یک سر رزوه و یک سر رابط بوده و در شیرآلات مختلف استفاده میگردد.

زانو مساوی

برای زاویه دادن دو لوله پلی اتیلن از زانو مساوی استفاده میشود که محل استفاده آن در سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله کشی ساختمان و مصارف دیگر است.

رابط مساوی

از دیگر اتصالات پلی اتیلن جهت اتصال دو لوله به همدیگر رابط مساوی میباشد که محل استفاده آن در سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله کشی ساختمان میباشد.

رابط تبدیل

برای اتصال قطعات لوله های پلی اتیلن از رابط تبدیل استفاده میشود که در سایزهای مختلف وجود دارد. این نوع اتصالات از نوع پیچی میباشد.

اتصال ماده

از اتصالات پیچی پلی اتیلن اتصال ماده میباشد که جهت اتصال لوله های پلی اتیلن به اتصالات رزوه ای استفاده میشود.

نیپل استیل

نیپل ها تبدیل هایی غیر هم سایز هستند که جهت تغییر سایز جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین نیپل ها بصورت هم مرکز و غیر هم مرکز با دوسر قابل تبدیل موجود میباشند. تمامی نیپل های شرکت فیدار پترولیوم خاورمیانه از سایز 16 به سایز دیگر قابل تبدیل هستند.

نیپل درزدار

نیپل ها تبدیل هایی غیر هم سایز هستند که جهت تغییر سایز جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین نیپل ها بصورت هم مرکز و غیر هم مرکز با دوسر قابل تبدیل موجود میباشند. تمامی نیپل های شرکت فیدار پترولیوم خاورمیانه از سایز 16 به سایز دیگر قابل تبدیل هستند.

نیپل رده 80

نیپل ها تبدیل هایی غیر هم سایز هستند که جهت تغییر سایز جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین نیپل ها بصورت هم مرکز و غیر هم مرکز با دوسر قابل تبدیل موجود میباشند. تمامی نیپل های شرکت فیدار پترولیوم خاورمیانه از سایز 16 به سایز دیگر قابل تبدیل هستند.

نیپل رده 40

نیپل ها تبدیل هایی غیر هم سایز هستند که جهت تغییر سایز جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین نیپل ها بصورت هم مرکز و غیر هم مرکز با دوسر قابل تبدیل موجود میباشند. تمامی نیپل های شرکت فیدار پترولیوم خاورمیانه از سایز 16 به سایز دیگر قابل تبدیل هستند.

نیپل رده 20

نیپل ها تبدیل هایی غیر هم سایز هستند که جهت تغییر سایز جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین نیپل ها بصورت هم مرکز و غیر هم مرکز با دوسر قابل تبدیل موجود میباشند. تمامی نیپل های شرکت فیدار پترولیوم خاورمیانه از سایز 16 به سایز دیگر قابل تبدیل هستند.

نیپل رده 10

نیپل ها تبدیل هایی غیر هم سایز هستند که جهت تغییر سایز جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین نیپل ها بصورت هم مرکز و غیر هم مرکز با دوسر قابل تبدیل موجود میباشند. تمامی نیپل های شرکت فیدار پترولیوم خاورمیانه از سایز 16 به سایز دیگر قابل تبدیل هستند.

تبدیل استیل

تبدیل ها از اتصالات مهمی هستند که برای تغییر سایز لوله ها در رده های مختلف تولید میشوند. تمامی تبدیل ها از یک سایز خاص به سایز دیگر قابل تبدیل هستند.

تبدیل درزدار

تبدیل ها از اتصالات مهمی هستند که برای تغییر سایز لوله ها در رده های مختلف تولید میشوند. تمامی تبدیل ها از یک سایز خاص به سایز دیگر قابل تبدیل هستند.

تبدیل رده 80

تبدیل ها از اتصالات مهمی هستند که برای تغییر سایز لوله ها در رده های مختلف تولید میشوند. تمامی تبدیل ها از یک سایز خاص به سایز دیگر قابل تبدیل هستند.

تبدیل رده 40

تبدیل ها از اتصالات مهمی هستند که برای تغییر سایز لوله ها در رده های مختلف تولید میشوند. تمامی تبدیل ها از یک سایز خاص به سایز دیگر قابل تبدیل هستند.

تبدیل رده 20

تبدیل ها از اتصالات مهمی هستند که برای تغییر سایز لوله ها در رده های مختلف تولید میشوند. تمامی تبدیل ها از یک سایز خاص به سایز دیگر قابل تبدیل هستند.